kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Gamle Testamente

Nye Testamente

Lukas 20 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. Og det skete paa en af de Dage, medens han lærte Folket i Helligdommen og forkyndte Evangeliet, da traadte Ypperstepræsterne og de skriftkloge tillige med de Ældste hen til ham.

2. Og de talte til ham og sagde: »Sig os, af hvad Magt gør du disse Ting, eller hvem er det, som har givet dig denne Magt?«

3. Men han svarede og sagde til dem: »Ogsaa jeg vil spørge eder om en Ting, siger mig det:

4. Johannes's Daab, var den fra Himmelen eller fra Mennesker?«

5. Men de overvejede med hverandre og sagde: »Sige vi: Fra Himmelen, da vil han sige: Hvorfor troede I ham ikke?

6. Men sige vi: Fra Mennesker, da vil hele Folket stene os; thi det er overbevist om, at Johannes var en Profet.«

7. Og de svarede, at de vidste ikke hvorfra.

8. Og Jesus sagde til dem: »Saa siger ikke heller jeg eder, af hvad Magt jeg gør disse Ting.«

9. Men han begyndte at sige denne Lignelse til Folket: »En Mand plantede en Vingaard og lejede den ud til Vingaardsmænd og drog udenlands for lange Tider.

10. Og da Tiden kom, sendte han en Tjener til Vingaardsmændene, for at de skulde give ham af Vingaardens Frugt; men Vingaardsmændene sloge ham og sendte ham tomhændet bort.

11. Og han sendte fremdeles en anden Tjener; men de sloge ogsaa ham og forhaanede ham og sendte ham tomhændet bort.

12. Og han sendte fremdeles en tredje; men ogsaa ham saarede de og kastede ham ud.

13. Men Vingaardens Herre sagde: Hvad skal jeg gøre? Jeg vil sende min Søn, den elskede; de ville dog vel undse sig, for ham.

14. Men da Vingaardsmændene saa ham, raadsloge de indbyrdes og sagde: Det er Arvingen; lader os slaa ham ihjel, for at Arven kan blive vor.

15. Og de kastede ham ud af Vingaarden og sloge ham ihjel. Hvad vil nu Vingaardens Herre gøre ved dem?

16. Han vil komme og ødelægge disse Vingaardsmænd og give Vingaarden til andre.« Men da de hørte det, sagde de: »Det ske aldrig!«

17. Men han saa paa dem og sagde: »Hvad er da dette, som er skrevet: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?

18. Hver, som falder paa denne Sten, skal slaa sig sønder; men hvem den falder paa, ham skal den knuse.«

19. Og Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at lægge Haand paa ham i den samme Time, men de frygtede for Folket; thi de forstode, at han sagde denne Lignelse imod dem.

20. Og de toge Vare paa ham og udsendte Lurere, der anstillede sig, som om de vare retfærdige, for at fange ham i Ord, saa de kunde overgive ham til Øvrigheden og Landshøvdingens Magt.

21. Og de spurgte ham og sagde: »Mester! vi vide, at du taler og lærer Rettelig og ikke ser paa Personer, men lærer Guds Vej i Sandhed.

22. Er det os tilladt at give Kejseren Skat eller ej?«

23. Men da han mærkede deres Træskhed, sagde han til dem: »Hvorfor friste I mig?

24. Viser mig en Denar; hvis Billede og Overskrift bærer den?« Men de svarede og sagde: »Kejserens.«

25. Men han sagde til dem: »Saa giver da Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er.«

26. Og de kunde ikke fange ham i Ord i Folkets Paahør, og de forundrede sig over hans Svar og tav.

27. Men nogle af Saddukæerne, som nægte, at der er Opstandelse, kom til ham og spurgte ham og sagde:

28. »Mester! Moses har foreskrevet os: Dersom en har en Broder, som er gift, og denne dør barnløs, da skal hans Broder tage Hustruen og oprejse sin Broder Afkom.

29. Nu var der syv Brødre; og den første tog en Hustru og døde barnløs.

30. Ligesaa den anden.

31. Og den tredje tog hende, og saaledes ogsaa alle syv; de døde uden at efterlade Børn.

32. Men til sidst døde ogsaa Hustruen.

33. Hvem af dem faar hende saa til Hustru i Opstandelsen? thi de have alle syv haft hende til Hustru.«

34. Og Jesus sagde til dem: »Denne Verdens Børn tage til Ægte og bortgiftes;

35. men de, som agtes værdige til at faa Del i hin Verden og i Opstandelsen fra de døde, tage hverken til Ægte eller bortgiftes.

36. Thi de kunne ikke mere dø; thi de ere Engle lige og ere Guds Børn, idet de ere Opstandelsens Børn.

37. Men at de døde oprejses, har ogsaa Moses givet til Kende i Stedet om Tornebusken, naar han kalder Herren: Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud.

38. Men han er ikke dødes, men levendes Gud; thi for ham leve de alle.«

39. Men nogle af de skriftkloge svarede og sagde: »Mester! du talte vel.«

40. Og de turde ikke mere spørge ham om noget.

41. Men han sagde til dem: »Hvorledes siger man, at Kristus er Davids Søn?

42. David selv siger jo i Psalmernes Bog: Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand,

43. indtil jeg faar lagt dine Fjender som en Skammel for dine Fødder.

44. Altsaa kalder David ham en Herre, hvorledes er han da hans Søn?«

45. Men i hele Folkets Paahør sagde han til Disciplene:

46. »Vogter eder for de skriftkloge, som gerne ville gaa i lange Klæder og holde af at lade sig hilse paa Torvene og at have de fornemste Pladser i Synagogerne og at sidde øverst til Bords ved Maaltiderne,

47. de, som opæde Enkers Huse og paa Skrømt bede længe; disse skulle faa des haardere Dom.«