Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Hen Destament

Testament Newydd

Barnwyr 14 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Samson yn Priodi Merch o Timna

1. Aeth Samson i Timna, ac yno sylwodd ar un o ferched y Philistiaid.

2. Pan ddychwelodd, dywedodd wrth ei dad a'i fam, “Yr wyf wedi gweld un o ferched y Philistiaid yn Timna; cymerwch honno'n wraig imi.”

3. Ac meddai ei dad a'i fam wrtho, “Onid oes gwraig iti ymhlith merched dy gymrodyr a'th holl geraint? Pam yr ei i geisio gwraig o blith y Philistiaid dienwaededig?” Ond dywedodd Samson wrth ei dad, “Cymer honno imi, oherwydd hi sydd wrth fy modd.”

4. Ni wyddai ei dad a'i fam mai oddi wrth yr ARGLWYDD yr oedd hyn, ac mai ceisio achos yn erbyn y Philistiaid yr oedd ef. Yr adeg honno y Philistiaid oedd yn arglwyddiaethu ar Israel.

5. Aeth Samson i lawr gyda'i dad a'i fam i Timna, a phan gyrhaeddodd winllannoedd Timna, daeth llew ifanc i'w gyfarfod dan ruo.

6. Disgynnodd ysbryd yr ARGLWYDD ar Samson, a holltodd y llew ifanc fel hollti myn, heb ddim yn ei law; ond ni ddywedodd wrth ei rieni beth a wnaeth.

7. Yna aeth Samson yn ei flaen i siarad gyda'r ferch, a'i chael wrth ei fodd.

8. Pan ddychwelodd ymhen amser i'w phriodi, trodd i edrych ar ysgerbwd y llew, a dyna lle'r oedd haid o wenyn a mêl y tu mewn i'r corff.

9. Cymerodd beth o'r mêl yn ei law, ac aeth yn ei flaen dan fwyta, nes dod at ei dad a'i fam; rhoddodd beth hefyd iddynt hwy i'w fwyta, heb ddweud wrthynt mai o gorff y llew y daeth y mêl.

10. Aeth ei dad i lawr at y ferch, a gwnaeth Samson wledd yno yn ôl arfer y gwŷr ifainc.

11. Pan welsant ef, dewiswyd deg ar hugain o gyfeillion i gadw cwmni iddo.

12. Ac meddai Samson wrthynt, “Yr wyf am osod pos i chwi; os llwyddwch i'w ateb yn gywir yn ystod saith diwrnod y wledd, rhof i chwi ddeg darn ar hugain o frethyn a deg siwt ar hugain o ddillad.

13. Ond os methwch roi'r ateb imi, rhaid i chwi roi i mi ddeg darn ar hugain o frethyn a deg siwt ar hugain o ddillad.”

14. Dywedasant wrtho, “Mynega dy bos, inni ei glywed.” A dywedodd wrthynt:“O'r bwytawr fe ddaeth bwyd,ac o'r cryf fe ddaeth melystra.”Am dridiau buont yn methu ateb y pos.

15. Ar y pedwerydd dydd dywedasant wrth wraig Samson, “Huda dy ŵr i ddatgelu'r pos inni, neu fe'th losgwn di a'th deulu. Ai er mwyn ein tlodi y rhoesoch wahoddiad inni yma?”

16. Aeth gwraig Samson ato yn ei dagrau a dweud, “Fy nghasáu yr wyt ti, nid fy ngharu; rwyt wedi gosod pos i lanciau fy mhobl heb ei egluro i mi.” Ac meddai yntau, “Nid wyf wedi ei egluro i'm tad a'm mam; pam yr eglurwn ef i ti?”

17. Bu'n wylo wrtho trwy gydol y saith diwrnod y cynhaliwyd y wledd, ac ar y seithfed dydd fe'i heglurodd iddi, am ei bod wedi ei flino. Eglurodd hithau'r pos i lanciau ei phobl.

18. A dywedodd dynion y dref wrtho ar y seithfed diwrnod, cyn i'r haul fachlud:“Beth sy'n felysach na mêl,a beth sy'n gryfach na llew?”Dywedodd yntau wrthynt:“Oni bai i chwi aredig â'm heffer,ni fyddech wedi datrys fy mhos.”

19. Yna disgynnodd ysbryd yr ARGLWYDD arno, aeth i lawr i Ascalon a lladdodd ddeg ar hugain o ddynion. Cymerodd eu gwisgoedd a rhoi'r siwtiau i'r rhai a atebodd y pos, ond yr oedd wedi digio'n enbyd ac aeth yn ei ôl adref.

20. Rhoddwyd gwraig Samson i'w gyfaill, a fu'n was priodas iddo.