kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

Marek 16 Slovo na Cestu (SNC)

Ježíš vstává z mrtvých

1. V sobotu večer, když skončil svátek, Marie Magdaléna, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné masti, aby jimi podle židovského zvyku potřely Ježíšovo tělo.

2. Druhý den, již za svítání, šly ke hrobu.

3. Cestou hovořily o tom, kdo jim odstraní obrovský kámen, kterým byl vchod zatarasen.

4. Když tam došly, pohlédly na hrob a zjistily, že kámen už někdo odvalil. Vchod byl volný.

5. Vešly do hrobky a na pravé straně uviděly sedět mladého muže v bílých šatech. Ženy se ho velice lekly,

6. ale on jim řekl: „Nebojte se! Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Není tady, vstal z mrtvých. Podívejte se na místo, kam ho položili; je prázdné.

7. Jděte a ohlaste jeho učedníkům i Petrovi, že půjde napřed do Galileje. Tam ho uvidíte, jak vám to před svou smrtí řekl.“

8. Ženy vyšly ven a utíkaly pryč, protože se vyděsily. Ze strachu o tom ani nikomu neřekly.

Ježíš se zjevuje Marii z Magdaly

9. Ježíš Kristus vstal z mrtvých časně ráno v neděli. Nejprve se ukázal Marii Magdaléně, ženě, ze které kdysi vyhnal sedm démonů.

10. Ta šla a oznámila to Ježíšovým učedníkům, které nalezla plačící a zoufalé.

11. Vyprávěla jim, že Ježíš žije a že ho viděla, ale nevěřili.

Ježíš se zjevuje dvěma věřícím na cestě

12. Pak se Ježíš za jiných okolností ukázal dalším dvěma, kteří odcházeli z Jeruzaléma.

13. Když ho poznali, vrátili se, aby to sdělili ostatním. Ale ani těm neuvěřili.

Ježíš se zjevuje učedníkům včetně Tomáše

14. Později se ukázal svým jedenácti apoštolům, právě když jedli. Káral je pro jejich nevěru a nechápavost, když odmítali uvěřit, že je živ.

Ježíš dává velké pověření

15. Pověřil je úkolem: „Jděte do celého světa a neste všem lidem radostnou zprávu:

16. Kdo uvěří ve mne a dá se pokřtít, bude zachráněn; kdo však neuvěří, toho Bůh odsoudí.

17. Věřící dostanou různé důkazy moci: budou mým jménem vyhánět démony a mluvit novými jazyky.

18. Bez nebezpečí budou brát do ruky hady a jedovatý nápoj jim neuškodí. Svým dotykem budou uzdravovat nemocné.“

Ježíš vystupuje do nebe

19. Po těchto slovech byl Pán Ježíš vzat do nebe a zaujal své místo po Boží pravici.

20. Jeho apoštolové se rozešli do světa a všude zvěstovali radostnou zprávu o Kristu. Pán jim pomáhal a jejich slova potvrzoval mocnými činy.