kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nový Zákon

Efezským 3 Slovo na Cestu (SNC)

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1. Kvůli tomu jsem se dostal do vězení.

2. Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil.

3-4. On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím.

5. Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní:

6. pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy.

7. Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9. Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem.

10. A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi,

11. jak to bylo už dávno naplánováno.

12. Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu.

13. Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14. Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci,

15. od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost,

16. aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás.

17. A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky.

18. Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce.

19. Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20. A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu.

21. Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!