kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

1. Korintským 10 Slovo na Cestu (SNC)

Varování před falešnou jistotou

1. Jenom si, bratři, připomeňme židovské dějiny! Boží oblak se rozprostíral nad všemi našimi předky, když odcházeli z Egypta,

2. a všichni společně s Mojžíšem prošli mořem, v němž pohřbili svoji otrockou minulost.

3. Všem bylo duchovní potravou stejné slovo od Boha

4. a sílu čerpali všichni z téhož duchovního pramene, který je stále doprovázel – a to byl Kristus.

5. A přesto se většina z nich svým jednáním Bohu znelíbila a našla svůj hrob na poušti.

6. Nechť se nám stanou výstražným příladem.

Nebezpečí modloslužby

7-8. Opusťte své modly, pohlavní nepřístojnosti a jiné neřády, abyste nedopadli jako oni: za jediný den jich pomřelo třiadvacet tisíc.

9. Nesvádějte lidské špatnosti na Boha,

10-11. neprovokujte ho, jako to dělali někteří z nich; a přivolali na sebe jedovaté hady a smrt. Vezměme si z toho ponaučení, mnoho času nám už nezbývá.

12. Mějte se na pozoru – nejblíže pádu je ten, kdo si je sám sebou příliš jist.

13. Až dosud vás nepotkalo nic, co by člověk nedokázal unést. Bůh vaši víru nezklame ani v dalších zkouškách: pokud je dopustí, dá vám i sílu vydržet a překonat je.

14-16. Proto, moji drazí, co nejdál od modloslužby! Mluvím s vámi jako s rozumnými lidmi. Řekněte sami: neznamená snad kalich, který si vzájemně podáváme, že nás spojuje Kristova krev? A co jiného vyznáváme při lámání chleba než to, že jsme součástí Kristovou?

17. Jako všechny ty kousky pocházejí z jednoho chleba, tak i my – ať je nás sebevíc – jsme tím jedním chlebem navzájem spojeni.

18. Podívejte se na rodilé židy: tím, že jedí maso obětované na oltáři, hlásí se i oni k Bohu, kterému ten oltář patří. A stejný význam má pro pohany zase jejich pohanský oltář.

19. Tím ovšem neříkám, že modla je snad bohem a že maso obětované modle je něco víc než obyčejné maso; samy o sobě ty věci neznamenají nic.

20. Ale tím obřadem vzývají pohané démony místo Boha, a proto nechci, abyste se něčeho takového zúčastňovali.

21. Nemůžete se přece současně hlásit k Bohu i ke zlým mocnostem.

22. Nebo jsme snad tak silní, že si nemusíme nic dělat z Božího hněvu?

23. Ano, křesťanu je všechno dovoleno, ale ne všechno je prospěšné. Vše je mi dovoleno, ale ne vše slouží k dobru také ostatním.

24. Nesmíme si hledět jen svého vlastního zájmu, nýbrž především musíme dbát toho, co je dobré pro druhé.

25. Tedy: co se prodává v obchodech, to jezte klidně a nelamte si hlavu původem jídla.

26. Země i se vším, co je na ní, patří přece Bohu.

27. Také na návštěvách jezte s klidným svědomím všechno, co vám hostitel předloží.

28-29. Když vás však někdo upozorní, že to či ono jídlo leželo předtím na pohanském oltáři, nejezte to, abyste se nešetrně nedotkli jeho svědomí.Jakže – moje svoboda má být omezována cizím svědomím?

30. Což mě může někdo odsuzovat za to, co vděčně přijímám z Boží ruky?

31. Milí bratři! Všechno, co děláme – ať už jde o jídlo nebo o pití či cokoliv jiného, všechno má sloužit k Boží oslavě.

32. Nebuďte tedy kamenem úrazu ani židům, ani nevěrcům, ani křesťanům.

33. I já se vždycky snažím vyjít každému vstříc a neohlížím se na sebe, nýbrž na dobro těch druhých, aby jich bylo zachráněno co nejvíc.Tak mě tomu učí Kristus, dělejte to tak i vy.