Kapitulo

  1. 1
  2. 2

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Haggai 2 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Gisaad nga Katahom sa Bag-o nga Templo

1-2. Sa ika-21 nga adlaw sa sunod nga bulan, gisugo sa Ginoo si Propeta Haggai nga isulti kining mosunod ngadto kang Zerubabel, kang Josue, ug ang mga Israelinhon nga nahibalik sa Israel gikan sa pagkabihag sa Babilonia:

3. “Kinsa kaninyo ang nakakita sa katahom niini nga templo kaniadto? Unsay pagtan-aw ninyo niini karon kompara kaniadto? Di ba morag wala na kini bili?

4. Apan bisag ingon ani, pagpakalig-on kamo! Trabahoa ninyo ang templo kay ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagauban kaninyo.

5. Mao kini ang gisaad ko sa inyong mga katigulangan sa dihang migawas sila gikan sa Ehipto. Ug karon, ang akong Espiritu padayon nga nagapabilin diha kaninyo, busa ayaw kamog kahadlok.

6. “Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nag-ingon nga sa dili madugay uyogon ko pag-usab ang langit ug ang kalibotan, ang yuta ug ang dagat.

7. Uyogon ko ang tanang mga nasod ug dad-on nila dinhi sa templo ang ilang mga bahandi, busa mapuno ang templo sa mga mahalong butang.

8. Kay ang mga plata ug mga bulawan akoa.

9. Mahimo pang mas matahom kining bag-o nga templo kaysa nahauna. Ug hatagan ko ug kalinaw ug kauswagan kining lugara. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nag-ingon niini.”

Ang Saad sa Dios nga Panalangin

10. May gisulti ang Ginoo kang Haggai sa ika-24 nga adlaw sa ikasiyam nga bulan, sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius.

11. Miingon siya, “Pangutan-a ang mga pari kon unsa ang giingon sa kasugoan mahitungod niini:

12. Pananglit may gidala nga balaang karne ang usa ka tawo diha sa iyang bisti, ug nasaghid ang iyang bisti sa pan, o sa sabaw, bino, lana, o sa bisan unsang matang sa pagkaon, mahimo bang balaan usab kini nga mga pagkaon?” Sa dihang gipangutana ni Haggai ang mga pari, mitubag sila, “Dili.”

13. Unya nangutana si Haggai pag-usab, “Pananglit matandog kini nga mga pagkaon sa tawong nahimong hugaw sumala sa Kasugoan tungod kay mihikap siya ug patay, mahimo bang hugaw kini nga pagkaon?” Mitubag ang mga pari, “Oo.”

14. Unya miingon si Haggai, “Ingon usab niana ang mga katawhan ug nasod sa Israel, matod sa Ginoo. Tungod kay hugaw ang ilang kinabuhi, ang tanan nga ilang gihimo ug ang tanan nilang gihalad nahimong hugaw atubangan sa Ginoo.

15. Busa sukad karon, hunahunaa ninyo ang nahitabo kaninyo sa wala pa ninyo sugdi ang pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo.

16. Kay sa una kon moadto kamo sa gitapokan sa mga trigo nga nagdahom nga makakuha ug 20 ka takos, ang makuha ninyo 10 lang ka takos. Ug kon moadto kamo sa pug-anan sa ubas nga nagdahom nga makakuha ug 50 ka galon nga bino, ang makuha ninyo 20 lang ka galon.

17. Gidaot sa Ginoo ang inyong mga tanom pinaagi sa init nga hangin, peste, ug sa pagpaulan ug ice nga morag mga bato, apan wala gihapon kamo mobalik kaniya.

18. Ika-24 karon nga adlaw sa ikasiyam nga bulan, ug karon nga adlaw nahuman ang pundasyon sa templo. Tan-awa ninyo kon unsa ang mahitabo gikan karong adlawa.

19. Bisan wala nay nahibilin nga trigo, ug wala nay bunga ang ubas ug ang mga kahoy nga igos, pomegranata, ug olibo, gikan karon panalanginan kamo sa Ginoo.”

Ang Saad sa Ginoo kang Zerubabel

20. Misulti pag-usab ang Ginoo kang Haggai niadto gihapong adlawa.

21. Miingon siya, “Sultihi si Zerubabel nga uyogon ko ang langit ug ang kalibotan.

22. Laglagon ko ang mga gingharian ug kuhaon ko ang ilang gahom. Tuwaron ko ang mga karwahe ug ang mga nagasakay niini. Mangamatay ang mga kabayo ug mag-unay ug pinatyanay ang mga tigkabayo.

23. Sultihi usab ang akong alagad nga si Zerubabel nga padumalahon ko siya nianang adlawa pinaagi sa akong gahom, kay siya ang akong pinili. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nag-ingon niini.”