Kapitulo

  1. 1
  2. 2

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Haggai 1 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Panawagan sa Ginoo sa Pagtukod Pag-usab sa Templo

1. Sa unang adlaw sa ikaunom nga bulan, sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius sa Persia, may gisulti ang Ginoo kang Zerubabel ug kang Josue pinaagi kang Propeta Haggai. Si Zerubabel nga anak ni Shealtiel mao ang gobernador sa Juda, ug si Josue nga anak ni Jehozadak mao ang pangulong pari.

2-3. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahom pinaagi kang Propeta Haggai: “Nag-ingon kamo nga dili pa kini ang panahon nga tukoron pag-usab ang akong templo.

4. Makaako ba kamo sa pagpuyo sa matahom nga mga balay samtang guba ang templo?

5. Hunahunaa ninyo kon unsay mga nagakahitabo kaninyo.

6. Daghan kamo ug gitanom, apan gamay lang ang inyong naani. May pagkaon kamo, apan dili kamo mabusog. May ilimnon kamo, apan dili kini makatagbaw sa inyong kauhaw. May bisti kamo, apan bation gihapon ninyo ang katugnaw. May ginadawat kamo nga sweldo, apan dali ra kining mahurot.

7. Busa hunahunaa ninyo kon unsay mga nagakahitabo kaninyo.

8. Karon, tungas kamo sa bukid ug pagkuhag mga kahoy ug tukora ninyo pag-usab ang templo, aron malipay ako ug mapasidunggan. Ako, ang Ginoo, ang nag-ingon niini.”

9. Miingon pa gayod ang Ginoo nga Makagagahom, “Dako ang inyong gipaabot nga abot apan gamay lang ang inyong naani. Ug sa dihang gidala ninyo kini pauli, gidaot ko pa kini. Gihimo ko kini tungod kay nagpabiling guba ang akong templo samtang ang matag usa kaninyo nagkapuliki sa pagtrabaho sa iyang balay.

10. Busa tungod sa inyong gibuhat ang langit dili na magpadala bisan ug yamog, ug ang yuta dili na mohatag ug abot.

11. Pamalahon ko ang mga kaumahan ug ang mga kabukiran. Busa maapektohan ang mga lugas, duga sa ubas, lana, ug ang uban pang mga abot, apil ang mga tawo, mga mananap, ug ang tanan nga inyong hinagoan.”

12. Mituman sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, ug ang tanang mga Israelinhon nga nahibalik sa Israel gikan sa pagkabihag sa Babilonia, kay naminaw sila sa gisulti ni Propeta Haggai nga gipadala sa Ginoo kanila. Niining paagiha gitahod nila ang Ginoo.

13. Unya si Haggai nga mensahero sa Ginoo miingon ngadto sa mga Israelinhon, “Miingon ang Ginoo nga nagauban siya kaninyo.”

14. Busa gidasig sa Ginoo si Zerubabel, si Josue, ug ang tanang mga Israelinhon, ug gisugdan nila ang pagtrabaho sa templo sa Ginoo nga ilang Dios nga Makagagahom.

15. Gisugdan nila ang pagpatukod sa templo sa ika-24 nga adlaw sa ikaunom nga bulan, sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius.