Capítols

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Antic Testament

Nou Testament

Gènesi 36 Bíblia Catalana Traducció Interconfessional (BCI)

Esaú s’instal·la a les muntanyes de Seïr

1. Llista genealògica dels descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom.

2. Esaú va prendre mullers entre les dones cananees: Adà, filla d’Elon, l’hitita; Oholibamà, filla d’Anà, néta de Sibon, l’hivita;

3. i Bassemat, filla d’Ismael i germana de Nebaiot.

4. Adà va ser la mare d’Elifaz; Bassemat, de Reuel;

5. Oholibamà, de Jeuix, Jalam i Córah. Aquests són els fills d’Esaú que li van néixer al país de Canaan.

6. Esaú va prendre les seves dones, els seus fills i les seves filles, els seus servents i les seves serventes, els seus ramats, les bèsties de càrrega i totes les riqueses que havia adquirit en el país de Canaan i se n’anà cap a un altre territori, lluny del seu germà Jacob.

7. No podien habitar plegats, perquè tenien massa béns: el país on vivien com a immigrants no tenia prou pastures per a tot el bestiar.

8. Per això Esaú, conegut amb el nom d’Edom, anà a establir-se a les muntanyes de Seïr.

Descendents d’Esaú

9. Llista genealògica dels descendents d’Esaú, avantpassat dels edomites, que habitaven a les muntanyes de Seïr.

10. Noms dels fills d’Esaú: Elifaz, fill de la seva dona Adà; Reuel, fill de la seva dona Bassemat.

11. Els fills d’Elifaz van ser Teman, Omar, Sefó, Gatam i Quenaz.

12. Elifaz tenia també una concubina, Timnà, que li va donar un altre fill, Amalec. Aquests foren els descendents d’Esaú i de la seva dona Adà.

13. Els fills de Reuel van ser Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà. Aquests foren els descendents de Bassemat, la dona d’Esaú.

14. Aquests van ser els fills d’Oholibamà, dona d’Esaú, filla d’Anà, que era filla de Sibon: Jeuix, Jalam i Córah.

15. Aquests són els caps de tribu dels descendents d’Esaú i de la seva dona Adà i fills d’Elifaz, primogènit d’Esaú: els caps de tribu Teman, Omar, Sefó, Quenaz,

16. Gatam i Amalec. Aquests són els caps de tribu d’Elifaz, fills d’Adà, que vivien al país d’Edom.

17. Els caps de tribu Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà, que vivien al país d’Edom, eren fills de Reuel, que era fill de Bassemat, dona d’Esaú.

18. Els caps de tribu Jeuix, Jalam i Córah eren fills d’Esaú i de la seva dona Oholibamà, filla d’Anà.

19. Tots aquests són els caps de tribu descendents d’Esaú, conegut amb el nom d’Edom.

20-21. Els primers habitants del país d’Edom eren els descendents de Seïr, l’horita. Els caps de tribu dels horites eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan, fills de Seïr.

22. Els fills de Lotan eren Horí i Emam. Lotan tenia una germana, Timnà.

23. Els fills de Xobal eren Alvan, Manàhat, Ebal, Xefó i Onam.

24. Els fills de Sibon foren Aià i Anà. Anà és el qui va descobrir aigua al desert mentre pasturava els ases del seu pare Sibon.

25. Anà va tenir dos fills: un noi, Dixon, i una noia, Oholibamà.

26. Els fills de Dixon eren Hemdan, Eixban, Itran i Queran.

27. Els fills d’Ésser eren Bilhan, Zaavan i Acan.

28. Els fills de Dixan eren Us i Aran.

29-30. Per tant, els caps de tribu dels horites en el territori de Seïr eren Lotan, Xobal, Sibon, Anà, Dixon, Ésser i Dixan.

31. Aquests són els reis que es van succeir en el país d’Edom, abans que hi hagués reis a Israel:

32. Bela, fill de Beor, de la ciutat de Dinhaba.

33. Va morir Bela, i el va succeir Jobab, fill de Zèrah, natural de Bosrà.

34. Va morir Jobab, i el va succeir Huixam, del país dels temanites.

35. Va morir Huixam, i el va succeir Adad, fill de Bedad, que va vèncer Madian en els camps de Moab. Era natural de la ciutat d’Avit.

36. Va morir Adad, i el va succeir Samlà, natural de Masrecà.

37. Va morir Samlà, i el va succeir Xaül, natural de Rehobot-Annahar.

38. Va morir Xaül, i el va succeir Baal-Hanan, fill d’Acbor.

39. Va morir Baal-Hanan, fill d’Acbor, i el va succeir Adar. El nom de la seva ciutat era Paú, i la seva dona es deia Mehetabel i era filla de Matred, filla de Mezahab.

40. Aquests són els noms de les tribus descendents d’Esaú amb els noms dels seus llinatges i territoris: Timnà, Alvà, Jetet,

41. Oholibamà, Elà, Pinon,

42. Quenaz, Teman, Mibsar,

43. Magdiel i Iram. Aquestes són les tribus edomites i les regions on habitaven dins el país que era la seva possessió.Esaú és l’avantpassat dels edomites.