Cựu Ước

Tân Ước

Hê-Bơ-Rơ 13:20 Kinh Thánh Bản Truyền Thống Hiệu Đính (RVV11)

Cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng Chăn Chiên Lớn là Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, ra khỏi cõi chết,

Đọc chương hoàn toàn Hê-Bơ-Rơ 13

Xem Hê-Bơ-Rơ 13:20 trong bối cảnh