பழைய ஏற்பாட்டில்

புதிய ஏற்பாடு

யோவான் 20:18 பரிசுத்த வேதாகமம் (தமிழ்)

மகதலேனாமரியாள் போய், தான் கர்த்தரைக் கண்டதையும், அவர் தன்னுடனே சொன்னவைகளையும் சீஷருக்கு அறிவித்தாள்.

முழு அத்தியாயம் படிக்க யோவான் 20

காண்க யோவான் 20:18 சூழலில்