பழைய ஏற்பாட்டில்

புதிய ஏற்பாடு

யோவான் 20:17 பரிசுத்த வேதாகமம் (தமிழ்)

இயேசு அவளை நோக்கி: என்னைத் தொடாதே, நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்போகவில்லை; நீ என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும், என் தேவனிடத்திற்கும் உங்கள் தேவனிடத்திற்கும் ஏறிப்போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என்றார்.

முழு அத்தியாயம் படிக்க யோவான் 20

காண்க யோவான் 20:17 சூழலில்