பழைய ஏற்பாட்டில்

புதிய ஏற்பாடு

யோவான் 20:16 பரிசுத்த வேதாகமம் (தமிழ்)

இயேசு அவளை நோக்கி: மரியாளே என்றார். அவள் திரும்பிப் பார்த்து: ரபூனி என்றாள்; அதற்குப் போதகரே என்று அர்த்தமாம்.

முழு அத்தியாயம் படிக்க யோவான் 20

காண்க யோவான் 20:16 சூழலில்