பழைய ஏற்பாட்டில்

புதிய ஏற்பாடு

மத்தேயு 28:17 பரிசுத்த வேதாகமம் (தமிழ்)

அங்கே அவர்கள் அவரைக் கண்டு, பணிந்துகொண்டார்கள்; சிலரோ சந்தேகப்பட்டார்கள்.

முழு அத்தியாயம் படிக்க மத்தேயு 28

காண்க மத்தேயு 28:17 சூழலில்