பழைய ஏற்பாட்டில்

புதிய ஏற்பாடு

மத்தேயு 28:16 பரிசுத்த வேதாகமம் (தமிழ்)

பதினொரு சீஷர்களும், கலிலேயாவிலே இயேசு தங்களுக்குக் குறித்திருந்த மலைக்குப் போனார்கள்.

முழு அத்தியாயம் படிக்க மத்தேயு 28

காண்க மத்தேயு 28:16 சூழலில்