Dhjata e Re

1 Timoteut 4:3-6 Së Bashku (ALNT)

3. Ata ndalojnë martesën dhe urdhërojnë të mos hani nga ushqimet që Perëndia i krijoi. Ai i krijoi këto ushqime që, ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën, t’i hanë duke e falënderuar.

4. Çdo gjë që Perëndia krijoi është e mirë dhe asgjë nuk është për t’u hedhur nëse merret duke e falënderuar atë,

5. sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja.

6. Nëse ua mëson këto gjëra vëllezërve, do të jesh një shërbëtor i mirë i Krishtit Jezu, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke ndjekur.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4