Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 6:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo idinku waa inaydaan daba gelin ilaahyo kale oo ah ilaahyada dadyowga hareerihiinna ku wareegsan,

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 6

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 6:14 macnaha guud