Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 29:24 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

markaasay quruumaha oo dhammu odhan doonaan, Rabbigu muxuu dalkan sidaas ugu galay? Oo kulaylka xanaaqan weyn micnihiisu waa maxay?

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 29

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 29:24 macnaha guud