Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 6:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ma waydaan ogayn inaad addoommo u tihiin kii aad isu siisaan sida addoommo addeeca, oo aad addoommadiisa tihiin kii aad addeecdaan, ama ha noqoto dembiga idiin kaxeeya xagga dhimashada ama addeecidda idiin kaxaysa xagga xaqnimada?

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 6

arki Rooma 6:16 macnaha guud