Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 15:31 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

in layga samatabbixiyo kuwa caasiyiinta ah oo Yahuudiya jooga, iyo in hawshayda aan Yeruusaalem u qabanayo ay noqoto mid ay quduusiintu aqbalaan;

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 15

arki Rooma 15:31 macnaha guud