Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 9:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dadkii maqlay oo dhammuna waa yaabeen, oo waxay yidhaahdeen, Kanu sow ma aha kii Yeruusaalem ku layn jiray kuwa magacaas ugu yeedhi jiray? Oo sababtaas ayuu halkan u yimid inuu iyagoo xidhxidhan hor keeno wadaaddada sare.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 9

arki Falimaha Rasuullada 9:21 macnaha guud