Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 24:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

kuwaasoo ay waajib ahayd inay halkan hortaada joogaan oo ay i dacweeyaan haddii ay wax igu haystaan.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 24

arki Falimaha Rasuullada 24:19 macnaha guud