Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 23:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba idinka iyo shirkuba waxaad sirkaalka sare garansiisaan inuu isagii idiin keeno sidii idinkoo doonaya inaad aad u sii garataan waxyaalaha ku saabsan isagii; annaguna, intuusan soo dhowaan, diyaar baannu nahay inaannu dilno isagii.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 23

arki Falimaha Rasuullada 23:15 macnaha guud