Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 17:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

isagoo caddaynaya oo muujinaya inay waajib ahayd in Masiixu silco oo ka soo sara kaco kuwii dhintay, wuxuuna yidhi, Ciisahan aan idinku wacdiyey waa Masiixa.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 17

arki Falimaha Rasuullada 17:3 macnaha guud