Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 17:29 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba innagoo ah Ilaah farcankiis waa inaynaan ka fikirin in Ilaahnimadu ay la mid tahay dahab ama lacag ama dhagax oo lagu xardhay sancada iyo farsamada dadka.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 17

arki Falimaha Rasuullada 17:29 macnaha guud