Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 14:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin waxaa Antiyokh iyo Ikoniyon ka yimid Yuhuud, oo markay dadkii badnaa yeelsiiyeen, ayay Bawlos dhagxiyeen, oo magaaladii ka jiideen, iyagoo u malaynaya inuu dhintay.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 14

arki Falimaha Rasuullada 14:19 macnaha guud