Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 13:35 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Saas aawadeed wuxuu Sabuur kale ku yidhi, Kaaga quduuska ah uma oggolaan doontid inuu qudhmo.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 13

arki Falimaha Rasuullada 13:35 macnaha guud