Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 13:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo markay Rabbiga caabudayeen oo soomanaayeen ayaa Ruuxa Quduuska ahu wuxuu ku yidhi, Barnabas iyo Sawlos iigu sooca shuqulkii aan ugu yeedhay.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 13

arki Falimaha Rasuullada 13:2 macnaha guud