Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 13:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markii sharcigii iyo nebiyadii la akhriyey dabadeed kuwii sunagogga u sarreeyey ayaa cid u soo diray iyagoo leh, Walaalayaalow, haddaad dadka u haysaan hadal waana ah, dhaha.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 13

arki Falimaha Rasuullada 13:15 macnaha guud