Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Falimaha Rasuullada 11:30 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo sidaasay yeeleen, oo waxay waayeelladii ugu sii dhiibeen gacanta Barnabas iyo Sawlos.

akhri dhamaystiran cutubka Falimaha Rasuullada 11

arki Falimaha Rasuullada 11:30 macnaha guud