Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, haddii hadalkii malaa'iguhu ku hadleen xaqiiq ahaa, oo kii kasta oo xadgudub iyo caasinimo sameeyey uu helay abaalgud xaq ah,

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 2

arki Cibraaniyada 2:2 macnaha guud