Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 1:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigoo Bawlos ah oo rasuulkii Ciise Masiix ku ah doonista Ilaah, sida uu leeyahay ballanka nolosha Ciise Masiix ku jirta,

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 1

arki 2 Timoteyos 1:1 macnaha guud