Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Tesaloniika 1:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

in magaca Rabbi Ciise dhexdiinna lagu ammaano, idinkana in laydinku dhex ammaano isaga, sida nimcada Ilaaheenna iyo Rabbi Ciise Masiix ay tahay.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Tesaloniika 1

arki 2 Tesaloniika 1:12 macnaha guud