Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Timoteyos 3:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

in, haddii aan wax badan raago, aad ogaato sida waajibka ah oo loogu camal fali lahaa guriga Ilaah dhexdiisa, oo ah kiniisadda Ilaaha nool iyo tiirka iyo aasaaska runtaa.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Timoteyos 3

arki 1 Timoteyos 3:15 macnaha guud