Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Butros 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ammaanu ha u ahaato Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix. Naxariistiisa badan aawadeed ayuu mar kale ina dhalay inaynu rajo nool ku helno sarakiciddii Ciise Masiix ka soo sara kacay kuwii dhintay,

akhri dhamaystiran cutubka 1 Butros 1

arki 1 Butros 1:3 macnaha guud