Testamende Yekare

Testamende Itsva

Joere 1:13 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Pfekai masaga mucheme, imi vaprista; ungudzai, imi munoshanda paaritari. Uyai muvate usiku hwose makapfeka masaga, imi munoshumira pamberi paMwari wangu; nokuti zvipiriso zvezviyo nezvokunwa zvadziviswa muimba yaMwari wenyu.

Verenga chitsauko zvakakwana Joere 1

Maonero Joere 1:13 akapoteredza