Testamende Yekare

Testamende Itsva

Dhuteronomi 27:9 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Ipapo Mozisi navaprista vanova vaRevhi, vakataura kuvaIsraeri vose vakati, “Nyararai imi Israeri, uye muteerere! Iye zvino mava rudzi rwaJehovha Mwari wenyu.

Verenga chitsauko zvakakwana Dhuteronomi 27

Maonero Dhuteronomi 27:9 akapoteredza