Testamende Yekare

Testamende Itsva

Dhanieri 4:36 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Panguva yacho iyoyo yakavandudzwa pfungwa dzangu, kukudzwa kwangu nokubwinya kwangu kwakadzorerwa kwandiri nokuda kwokubwinya kwoushe hwangu. Vanamupamazano vangu namakurukota vakanditsvaka, uye ndakadzorerwazve pachigaro changu choushe ndikava mukuru kunyange kupfuura kare.

Verenga chitsauko zvakakwana Dhanieri 4

Maonero Dhanieri 4:36 akapoteredza