Testamende Yekare

Testamende Itsva

2 Makoronike 2:3 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Soromoni akatumira shoko iri kuna Hiramu mambo weTire: “Nditumireiwo matanda emisidhari sezvamakaitira baba vangu Dhavhidhi pamakavatumira misidhari yokuvakisa muzinda wavo kuti vagaremo.

Verenga chitsauko zvakakwana 2 Makoronike 2

Maonero 2 Makoronike 2:3 akapoteredza