Testamende Yekare

Testamende Itsva

Zvakazarurwa 11:1 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Ndakapiwa rutsanga rwakaita setsvimbo yokuyera uye ndikaudzwa kuti, “Enda undoyera temberi yaMwari uye nearitari, ugoverenga vanamati vari imomo.

Verenga chitsauko zvakakwana Zvakazarurwa 11

Maonero Zvakazarurwa 11:1 akapoteredza