Testamende Yekare

Testamende Itsva

Varoma 14:11 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Nokuti kwakanyorwa kuchinzi:“ ‘Zvirokwazo noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Ishe,‘ibvi rimwe nerimwe richapfugama pamberi pangu;rurimi rumwe norumwe ruchareurura kuna Mwari.’ ”

Verenga chitsauko zvakakwana Varoma 14

Maonero Varoma 14:11 akapoteredza