Testamende Yekare

Testamende Itsva

Mako 13:3 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Jesu paakanga agere paGomo reMiorivhi pakatarisana netemberi, Petro, Jakobho, Johani naAndirea vakamubvunza vari voga vakati,

Verenga chitsauko zvakakwana Mako 13

Maonero Mako 13:3 akapoteredza