Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Vechiul Testament

Noul Testament

Mica 4 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. În vremile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor, și popoarele vor veni grămadă la el.

2. Neamurile se vor duce cu grămada la el, și vor zice: „Veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile Lui, și să umblăm pe cărările Lui! Căci din Sion va ieși Legea, și din Ierusalim Cuvîntul Domnului.

3. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug, și din sulițele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, și nu vor mai învăța să facă război;

4. ci fiecare va locui supt vița lui și supt smochinul lui, și nimeni nu-l va mai turbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit.

5. Pe cînd toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci!“

6. „În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strînge grămadă pe cei izgoniți, și pe aceia pe cari-i chinuisem.

7. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți, un neam puternic; și Domnul va împărăți peste ei, pe muntele Sionului, de acum și pînă’n veac!

8. Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, și la tine va ajunge vechea stăpînire, împărăția fiicei Ierusalimului!“

9. „Pentruce strigi tu însă acum așa de tare? N’ai împărat? Nu mai ai sfetnic, de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere?

10. Sufere, fiica Sionului, și gemi ca o femeie la naștere! Căc acum vei ieși din cetate și vei locui în cîmp, și te vei duce pînă la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mîna vrăjmașilor tăi.

11. Căci acum multe neamuri s’au strîns împotriva ta, și zic: „Să fie pîngărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-ni-se dorința față de Sion!“

12. Dar ei nu cunosc gîndurile Domnului, nu-I înțeleg planurile, nu știu că i-a strîns ca pe niște snopi în arie.

13. Scoală-te, fiica Sionului, și treeră! Căci îți fac un corn de fer și o copită de aramă, ca să sfărîmi multe popoare, și să închini Domnului prada lor, să închini Domnului întregului pămînt averile lor!