Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Vechiul Testament

Noul Testament

Ezra 10 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Pe cînd sta Ezra, plîngînd și cu fața la pămînt înaintea Casei lui Dumnezeu, și făcea această rugăciune și mărturisire, se strînsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lăcrămi.

2. Atunci Șecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvîntul și a zis lui Ezra: „Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducîndu-ne la femei străine cari fac parte din popoarele țării. Dar Israel n’a rămas fără nădejde în această privință.

3. Să facem acum un legămînt cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după Lege.

4. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te și lucrează.“

5. Ezra s’a sculat, și a pus pe căpeteniile preoților, Leviților și întregului Israel, să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat.

6. Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu, și s’a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliașib. Cînd a intrat, n’a mîncat pîne și n’a băut apă, pentrucă era mîhnit din pricina păcatului fiilor robiei.

7. S’a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim,

8. și că, după părerea căpeteniilor și bătrînilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile, și el însuș va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.

9. Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s’au strîns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurînd din pricina împrejurării aceleia și de ploaie.

10. Preotul Ezra s’a sculat și le-a zis: „Ați păcătuit luînd femei străine, și ați făcut pe Israel și mai vinovat.

11. Mărturisiți-vă acum greșala înaintea Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și faceți voia Lui! Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine.“

12. Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis!

13. Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă, și nu poate să rămînă afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sînt mulți printre noi cari au păcătuit în privința aceasta.

14. Să rămînă dar toate căpeteniile noastre în locul întregei adunări. Și toți cei din cetățile noastre, cari s’au însurat cu femei străine, să vină la timpuri hotărîte, cu bătrînii și judecătorii din fiecare cetate, pînă se va abate dela noi mînia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întîmplării acesteia.“

15. Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Ticva, ajutați de Meșulam, și de Levitul Șabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri,

16. pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra, și capi de familii după casele lor părintești, toți numiți pe nume, și au stătut în ziua întîi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta.

17. În ziua întîi a lunii întîia, au isprăvit cu toți bărbații cari se însuraseră cu femei străine.

18. Între fiii preoților, s’au găsit unii cari se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioțadac, și dintre frații săi: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia, cari s’au îndatorat,

19. dînd mîna, să-și izgonească nevestele și să aducă un berbece ca jertfă pentru vină;

20. din fiii lui Imer: Hanani și Zebadia;

21. din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Ozia;

22. din fiii lui Pașhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa.

23. Dintre Leviți: Iozabad, Șimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer.

24. Dintre cîntăreți: Eliașib.Dintre ușieri: Șalum, Telem și Uri.

25. Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia și Benaia;

26. din fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot și Ilie;

27. dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabat și Aziza;

28. dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai;

29. dintre fiii lui Bani: Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Șeal și Ramot;

30. dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel, Binui și Manase;

31. dintre fiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon,

32. Beniamin, Maluc și Șemaria;

33. dintre fiii lui Hașum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei;

34. dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,

35. Benaia, Bedia, Cheluhu,

36. Vania, Meremot, Eliașib,

37. Matania, Matnai, Iaasai,

38. Bani, Binui, Șimei,

39. Șelemia, Natan, Adaia,

40. Macnadbai, Șașai, Șarai,

41. Azareel, Șelemia, Șemaria,

42. Șalum, Amaria și Iosif;

43. dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia.

44. Toți aceștia luaseră femei străine, și mulți avuseseră copii cu ele.