Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Vechiul Testament

Noul Testament

Daniel 1 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, și l-a împresurat.

2. Domnul a dat în mînile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului său.

3. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo cîțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească,

4. niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, și pe cari să-i învețe scrierea și limba Haldeilor.

5. Împăratul le-a rînduit pe fiecare zi o parte din bucatele dela masa lui și din vinul de care bea el, vrînd să-i crească timp de trei ani, după cari aveau să fie în slujba împăratului.

6. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria.

7. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume: lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac, și lui Azaria Abed-Nego.

8. Daniel s’a hotărît să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care-l bea împăratul, și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.

9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători.

10. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: „Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărît ce trebuie să mîncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decît ale celorlalți tineri de vîrsta voastră, și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului“.

11. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria:

12. „Încearcă pe robii tăi zece zile, și să ni se dea de mîncat zarzavaturi și apă de băut;

13. să te uiți apoi la fața noastră și la a celorlalți tineri cari mănîncă din bucatele împăratului, și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!“

14. El i-a ascultat în privința aceasta, și i-a încercat zece zile.

15. După cele zece zile, ei erau mai bine la față și mai grași decît toți tinerii cari mîncau din bucatele împăratului.

16. Îngrijitorul lua bucatele și vinul cari le erau rînduite, și le dădea zazavaturi.

17. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri, și înțelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele.

18. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar.

19. Împăratul a stat de vorbă cu ei: dar între toți tinerii aceia, nu s’a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului.

20. În toate lucrurile cari cereau înțelepciune și pricepere, și despre cari îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decît toți vrăjitorii și cititorii în stele, cari erau în toată împărăția lui.

21. Așa a dus-o Daniel pînă în anul dintîi al împăratului Cir.