Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Vechiul Testament

Noul Testament

2 Împăraţi 10 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. În Samaria erau șaptezeci de fii ai lui Ahab. Iehu a scris scrisori, și le-a trimes la Samaria căpeteniilor din Izreel, bătrînilor, și îngrijitorilor copiilor lui Ahab. În ele zicea:

2. „Acum, cînd veți primi scrisoarea aceasta, – fiindcă aveți cu voi pe fiii stăpînului vostru, carăle și caii, o cetate întărită și arme, –

3. vedeți care din fiii stăpînului vostru este cel mai bun și mai vrednic, puneți-l pe scaunul de domnie al tatălui său, și luptați pentru casa stăpînului vostru!“

4. Ei s’au temut foarte mult, și au zis: „Iată că doi împărați n’au putut să-i stea împotrivă; cum îi vom sta noi împotrivă?“

5. Și căpetenia casei împărătești, căpetenia cetății, bătrînii, și îngrijitorii copiilor, au trimes să spună lui Iehu: „Noi sîntem slujitorii tăi, și vom face tot ce ne vei spune; nu vom pune pe nimeni împărat, fă ce vei crede.“

6. Iehu le-a scris o a doua scrisoare, în care spunea: „Dacă sînteți ai mei, și dacă ascultați de glasul meu, luați capetele oamenilor acelora, fiii stăpînului vostru, și veniți la mine mîne la ceasul acesta, la Izreel.“ Și cei șaptezeci de fii ai împăratului erau la mai marii cetății, cari-i creșteau.

7. Cînd au primit scrisoarea, au luat pe fiii împăratului, și au tăiat pe acești șaptezeci de oameni; apoi le-au pus capetele în coșuri, și le-au trimes lui Iehu, la Izreel.

8. Solul a venit să-i spună, zicînd: „Au adus capetele fiilor împăratului.“ Și el a zis: „Faceți-le două grămezi la intrarea porții, pînă dimineață.“

9. Dimineața a ieșit; și venind înaintea întregului popor, a zis: „Voi sînteți fără vină! Eu am uneltit împotriva stăpînului meu și l-am omorît; dar cine a lovit pe toți aceștia?

10. Să știți dar că nu va cădea nimic la pămînt din cuvîntul Domnului, din cuvîntul pe care l-a rostit Domnul împotriva casei lui Ahab; Domnul împlinește ce a spus prin robul Său Ilie.“

11. Și Iehu a lovit pe toți cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toți mai marii lui, pe prietenii și pe preoții lui, și n’a lăsat să scape nici unul.

12. Apoi s’a sculat, și a plecat la Samaria. Cînd a ajuns la coliba de întîlnire a unor ciobani, pe drum,

13. Iehu a dat peste frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda, și a zis: „Cine sînteți voi?“ Ei au răspuns: „Sîntem frații lui Ahazia, și ne pogorîm să urăm de bine fiilor împăratului și fiilor împărătesei.“

14. Iehu a zis: „Prindeți-i de vii.“ Și i-au prins de vii, și i-au tăiat în număr de patruzeci și doi, la fîntîna colibei de întîlnire. Iehu n’a lăsat să scape niciunul.

15. Plecînd de acolo, a întîlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate, și i-a zis: „Inima ta este tot așa de curată, cum este inima mea față de a ta?“ Și Ionadab a răspuns: „Este.“ „Dacă este,“ a zis Iehu, „dă-mi mîna.“ Ionadab i-a dat mîna. Și Iehu l-a suit la el în car,

16. și a zis: „Vino cu mine, și vei vedea rîvna mea pentru Domnul.“ L-a luat astfel în carul său.

17. Cînd a ajuns Iehu la Samaria, a ucis pe toți cei rămași din Ahab în Samaria, și i-a nimicit cu desăvîrșire, după cuvîntul pe care-l spusese lui Ilie Domnul.

18. Apoi a strîns tot poporul, și le-a zis: „Ahab a slujit puțin lui Baal, Iehu însă îi va sluji mult.

19. Acum chemați la mine pe toți proorocii lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal: oricine va lipsi va muri.“ Iehu lucra cu viclenie, ca să omoare pe toți slujitorii lui Baal.

20. El a zis: „Vestiți o sărbătoare în cinstea lui Baal!“ Și au vestit-o.

21. A trimes soli în tot Israelul. Și au venit toți slujitorii lui Baal; n’a fost unul care să nu fi venit. Au intrat în templul lui Baal așa încît templul lui Baal s’a umplut dela un capăt pînă la celalt.

22. Iehu a zis celui ce păzea odaia cu veșmintele: „Scoate veșminte pentru toți slujitorii lui Baal. „Și omul acela a scos veșminte pentru ei.

23. Atunci Iehu a venit în templul lui Baal cu Ionadab, fiul lui Recab, și a zis slujitorilor lui Baal:“ Căutați și vedeți, să nu fie niciun slujitor al Domnului aici, ci să fie numai slujitori de ai lui Baal.“

24. Și au intrat să aducă jertfe și arderi de tot.Iehu pusese afară optzeci de oameni, și le zisese: „Cine va lăsa să scape vreunul din oamenii pe cari-i dau pe mîna voastră, va răspunde de viața lui cu a sa.“

25. Cînd au isprăvit de adus arderile de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpeteniilor: „Intrați, și loviți-i: unul să nu iasă.“ Și i-au lovit cu ascuțișul săbiei. Alergătorii și căpeteniile i-au aruncat acolo, și s’au dus pînă la odaia din fund a templului lui Baal.

26. Au scos afară stîlpii Astarteei din casa lui Baal, și i-au ars.

27. Au sfărîmat stîlpul lui Baal, au dărîmat și templul lui Baal, și l-au prefăcut într’o hazna de gunoi, care a rămas în picioare pînă în ziua de azi.

28. Iehu a nimicit pe Baal din mijlocul lui Israel,

29. dar nu s’a abătut dela păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n’a părăsit vițeii de aur din Betel și Dan.

30. Domnul a zis lui Iehu: „Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea, și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi pînă la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.“

31. Totuș Iehu n’a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului, Dumnezeul lui Israel; și nu s’a abătut de la păcatele în cari tîrîse Ieroboam pe Israel.

32. Pe vremea aceea, Domnul a început să taie cîte o bucată din ținutul lui Israel; și Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel.

33. Dela Iordan, spre soare – răsare, a bătut toată țara Galaadului, pe Gadiți, Rubeniți și Manasiți, dela Aroer, care este pe pîrîul Arnon, pînă la Galaad și Basan.

34. Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el, și toate isprăvile lui, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel?

35. Iehu a adormit cu părinții săi, și a fost îngropat la Samaria. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ioahaz.

36. Iehu domnise douăzeci și opt de ani peste Israel la Samaria.