Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Împăraţi 9 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Cînd a isprăvit Solomon de zidit Casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă,

2. Domnul S’a arătat a doua oară lui Solomon, cum i Se arătase la Gabaon.

3. Și Domnul i-a zis: „Îți ascult rugăciunea și cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, și ochii Mei și inima Mea vor fi acolo pe vecie.

4. Și tu, dacă vei umbla înaintea Mea, cum a umblat tatăl tău David, cu inimă curată și cu neprihănire, făcînd tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile Mele,

5. voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David, cînd am zis: «Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.»

6. Dar dacă vă veți abate dela Mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile Mele și legile Mele pe cari vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor,

7. voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda dela Mine casa pe care am sfințit-o Numelui Meu, și Israel va ajunge de rîs și de pomină printre toate popoarele.

8. Și oricît de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lîngă ea, va rămînea încremenit și va fluiera. Și va zice: «Pentruce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia?»

9. Și i se va răspunde: «Pentrucă au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentrucă s’au alipit de alți dumnezei, s’au închinat înaintea lor și le-au slujit; de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.“

10. După douăzeci de ani Solomon zidise cele două case, Casa Domnului și casa împăratului.

11. Atunci, fiindcă Hiram, împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos, și aur, cît a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăți în țara Galileii.

12. Hiram a ieșit din Tir, să vadă cetățile pe cari i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut,

13. și a zis: „Ce cetăți mi-ai dat, frate?“ Și le-a numit țara Cabul, nume pe care l-au păstrat pînă în ziua de azi.

14. Hiram trimesese împăratului o sută douăzeci de talanți de aur.

15. Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe cari i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului și a casei sale Milo, și a zidului Ierusalimului, Hațorului, Meghidoului și Ghezerului.

16. Faraon, împăratul Egiptului, venise și cucerise Ghezerul, îi dăduse foc, și omorîse pe Cananiții cari locuiau în cetate. Apoi îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.

17. Și Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul de jos,

18. Baalatul și Tadmorul, în pustia țării,

19. toate cetățile slujindu-i ca magazii și fiind ale lui, cetățile pentru cară, cetățile pentru călărime, și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban, și în toată țara peste care împărățea.

20. Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriți, Hetiți, Fereziți, Heviți și Iebusiți, ne făcînd parte din copiii lui Israel,

21. pe urmașii lor, cari mai rămăseseră după ei în țară și pe cari copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvîrșire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă, și așa au fost pînă în ziua de astăzi.

22. Dar Solomon n’a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cîrmuitorii carălor și călărimii lui.

23. Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau în număr de cinci sute cincizeci, însărcinați să privegheze pe lucrători.

24. Fata lui Faraon s’a suit din cetatea lui David în casa ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo.

25. Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot și jertfe de mulțămire pe altarul pe care-l zidise Domnului, și ardea tămîie pe cel care era înaintea Domnului. Și a isprăvit astfel casa.

26. Împăratul Solomon a mai făcut și corăbii la Ețion-Gheber, lîngă Elot, pe țărmurile mării Roșii, în țara Edomului.

27. Și Hiram a trimes cu aceste corăbii, la slujitorii lui Solomon, pe înșiși slujitorii lui, marinari cari cunoșteau marea.

28. S’au dus la Ofir, și au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanți, pe cari i-au adus împăratului Solomon.