Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Împăraţi 2 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. David se apropia de clipa morții, și a dat îndrumări fiului său Solomon, zicînd:

2. „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te, și fii om!

3. Păzește poruncile Domnului, Dumnezeului tău, umblînd în căile Lui, și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărîrile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce,

4. și pentruca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe cari le-a rostit pentru mine: «Dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblînd cu credincioșie înaintea Mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.»

5. Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei, ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter. I-a omorît; a vărsat în timp de pace sînge de război, și a pus sîngele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare.

6. Fă după înțelepciunea ta, și să nu lași ca perii lui cei albi să se pogoare în pace în locuința morților.

7. Să te porți cu bunăvoință cu fiii lui Barzilai, Galaaditul, și ei să mănînce la masă cu tine; căci tot așa s’au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte, cînd fugeam de fratele tău Absalom.

8. Iată că ai lîngă tine pe Șimei, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua cînd mă duceam la Mahanaim. Dar s’a pogorît înaintea mea la Iordan, și i-am jurat pe Domnul, zicînd: «Nu te voi omorî cu sabia.»

9. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit; căci ești un om înțelept, și știi cum trebuie să te porți cu el. Să-i pogori perii albi însîngerați în locuința morților.“

10. David a adormit cu părinții lui, și a fost îngropat în cetatea lui David.

11. Vremea cît a împărățit David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a împărățit șapte ani, iar la Ierusalim a împărățit treizeci și trei de ani.

12. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al tatălui său David, și împărăția lui s’a întărit foarte mult.

13. Adonia, fiul Haghitei, s’a dus la Bat-Șeba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: „Vii cu gînduri pacinice?“ El a răspuns: „Da.“

14. Și a adăugat: „Am să-ți spun o vorbă.“ Ea a zis:„Vorbește!“

15. Și el a zis: „Știi că împărăția era a mea, și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărația s’a întors, și a căzut fratelui meu, pentrucă Domnul i-a dat-o.

16. Acum îți cer un lucru: nu-ți întoarce fața!“ Ea i-a răspuns: „Vorbește!“

17. Și el a zis: „Spune, te rog, împăratului Solomon – căci nu se poate să nu te asculte – să-mi dea de nevastă pe Abișag, Sunamita.“

18. Bat-Șeba a zis: „Bine! voi vorbi împăratului pentru tine.“

19. Bat-Șeba s’a dus la împăratul Solomon, să-i vorbească pentru Adonia. Împăratul s’a sculat s’o întîmpine, s’a închinat înaintea ei, și a șezut pe scaunul său de domnie. Au pus un scaun pentru mama împăratului, și ea a șezut la dreapta lui.

20. Apoi a zis: „Am să-ți fac o mică rugăminte: să mă asculți!“ Și împăratul i-a zis: „Cere, mamă, căci te voi asculta.“

21. Ea a zis: „Abișag, Sunamita, să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia.“

22. Împăratul Solomon a răspuns mamei sale: „Pentruce ceri numai pe Abișag, Sunamita, pentru Adonia? Cere și împărăția pentru el – căci este fratele meu mai mare decît mine – pentru el, pentru preotul Abiatar, și pentru Ioab, fiul Țeruiei.“

23. Atunci împăratul a jurat pe Domnul, zicînd: „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-l vor costa viața pe Adonia cuvintele acestea!

24. Acum, viu este Domnul, care m’a întărit și m’a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David, și care mi-a făcut o casă, după făgăduința Lui, că astăzi va muri Adonia!“

25. Și împăratul Solomon a trimes pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit; și Adonia a murit.

26. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: „Du-te la Anatot la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte; dar nu te voi omorî azi, pentrucă ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David, și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu.

27. Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, ca să împlinească cuvîntul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo.

28. Vestea aceasta a ajuns pînă la Ioab, care luase partea lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului, și s’a apucat de coarnele altarului.

29. Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului, și că este la altar. Și Solomon a trimes pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicîndu-i: „Du-te și lovește-l!“

30. Benaia a ajuns la cortului Domnului, și a zis lui Ioab: „Ieși! căci așa poruncește împăratul.“Dar el a răspuns: „Nu! vreau să mor aici.“ Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicînd: „Așa a vorbit Ioab, și așa mi-a răspuns“.

31. Împăratul a zis lui Benaia: „Fă cum a zis, lovește-l, și îngroapă-l; și ia astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sîngele pe care l-a vărsat Ioab fără temei.

32. Domnul va face ca sîngele lui să cadă asupra capului lui, pentrucă a lovit pe doi bărbați mai drepți și mai buni decît el, și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David: pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Ieter, căpetenia oștirii lui Iuda.

33. Sîngele lor să cadă peste capul lui Ioab și peste capul urmașilor lui pentru totdeauna; dar David, sămînța lui, casa lui și scaunul lui de domnie, să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului.“

34. Benaia, fiul lui Iehoiada, s’a suit, a lovit pe Ioab, și l-a omorît. El a fost îngropat în casa lui, în pustie.

35. Împăratul a pus în fruntea oștirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar a pus pe preotul Țadoc.

36. Împăratul a chemat pe Șimei, și i-a zis: „Zidește-ți o casă la Ierusalim: să locuiești în ea, și să nu ieși din ea ca să te duci într’o parte sau alta.

37. Să știi bine că în ziua cînd vei ieși și vei trece pîrîul Chedron, vei muri. Atunci sîngele tău va cădea asupra capului tău.

38. Șimei a răspuns împăratului: „Bine! robul tău va face cum spune domnul meu, împăratul.“ Și Șimei a locuit multă vreme la Ierusalim.

39. După trei ani, s’a întîmplat că doi slujitori ai lui Șimei au fugit la Achiș, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Șimei, zicînd: „Iată că slujitorii tăi sînt la Gat.“

40. Șimei s’a sculat, a pus șaua pe măgar, și s’a dus la Gat la Achiș, să-și caute slujitorii. Șimei s’a dus, și și-a adus înapoi slujitorii din Gat.

41. Au dat de veste lui Solomon că Șimei a plecat din Ierusalim la Gat, și că s’a întors.

42. Împăratul a chemat pe Șimei, și i-a zis: „Nu te-am pus eu să juri pe Domnul, și nu ți-am spus eu hotărît: «Să știi că vei muri în ziua cînd vei ieși să te duci într’o parte sau alta?» Și nu mi-ai răspuns tu: «Bine! am înțeles?»

43. Pentru ce atunci n’ai ascultat de jurămîntul Domnului și de porunca pe care ți-o dădusem?“

44. Și împăratul a zis lui Șimei: „Știi înlăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David; Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău.

45. Dar împăratul Solomon va fi binecuvîntat, și scaunul de domnie al lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului.“

46. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieșit și a lovit pe Șimei; și Șimei a murit.Astfel, împărăția s’a întărit în mînile lui Solomon.