Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Împăraţi 1 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Împăratul David era bătrîn, înaintat în vîrstă; îl acopereau cu haine, și nu se putea încălzi.

2. Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească, și să se culce la sînul tău; și domnul meu împăratul se va încălzi.“

3. Au căutat în tot ținutul lui Israel o fată tînără și frumoasă, și au găsit pe Abișag, Sunamita, pe care au adus-o la împărat.

4. Această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe împărat, și i-a slujit; dar împăratul nu s’a împreunat cu ea.

5. Adonia, fiul Haghitei, s’a sumețit pînă acolo în cît a zis: „Eu voi fi împărat!“ Și și-a pregătit care și călăreți, și cincizeci de oameni cari alergau înaintea lui.

6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicînd: „Pentru ce faci așa?“ Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip, și se născuse după Absalom.

7. El a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiatar: și aceștia au trecut de partea lui.

8. Dar preotul Țadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, proorocul Natan, Șimei, Rei și vitejii lui David, n’au fost cu Adonia.

9. Adonia a tăiat oi, boi și viței grași, lîngă piatra lui Zohelet, care este, lîngă En-Roguel; și a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului.

10. Dar n’a poftit pe proorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele său Solomon.

11. Atunci Natan a zis Bat-Șebei, mama lui Solomon: „N’ai auzit că Adonia, fiul Haghitei, s’a făcut împărat, fără să știe domnul nostru David?

12. Vino dar acum, și-ți voi da un sfat, ca să-ți scapi viața ta și viața fiului tău Solomon.

13. Du-te, intră la împăratul David, și spune-i: «Împărate, domnul meu, n’ai jurat tu roabei tale, zicînd: «Fiul tău Solomon va împărăți după mine, și va ședea pe scaunul meu de domnie?» «Pentruce dar împărătește Adonia?»

14. Și în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine, și-ți voi întări cuvintele.“

15. Bat-Șeba s’a dus în odaia împăratului. El era foarte bătrîn; și Abișag, Sunamita, îi slujea.

16. Bat-Șeba s’a plecat și s’a închinat înaintea împăratului. Și împăratul a zis: „Ce vrei?“

17. Ea i-a răspuns: „Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul, Dumnezeul tău, zicînd: «Solomon, fiul tău, va împărați după mine, și va ședea pe scaunul meu de domnie.»

18. Și acum iată că Adonia împărățește! Și tu nu știi, împărate, domnul meu!

19. El a junghiat boi, viței grași și oi în mare număr; și a poftit pe toți fiii împăratului, pe preotul Abiatar, și pe Ioab, căpetenia oștirii, dar pe robul tău Solomon nu l-a poftit.

20. Împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine, ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el.

21. Și cînd împăratul, domnul meu, va fi culcat împreună cu părinții săi, se va întîmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviți ca niște vinovați.“

22. Pe cînd încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit proorocul Natan.

23. Au dat de știre împăratului, și au zis: „Iată că a venit proorocul Natan!“ El a intrat înaintea împăratului, și s’a închinat înaintea împăratului cu fața pînă la pămînt.

24. Și Natan a zis: „Împărate, domnul meu, oare tu ai zis: «Adonia va împărăți după mine, și va ședea pe scaunul meu de domnie?»

25. Căci el s’a pogorît astăzi, a tăiat boi, viței grași și oi, în mare număr; și a poftit pe toții fiii împăratului, pe căpeteniile oștirii, și pe preotul Abiatar. Și ei mănîncă și beau înaintea lui, și zic: «Trăiască împăratul Adonia!»

26. Dar nu m’a poftit nici pe mine, care sînt robul tău, nici pe preotul Țadoc, nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici pe robul tău Solomon.

27. Oare din porunca domnului meu, împăratul, are loc lucrul acesta, și fără să fi făcut cunoscut robului tău cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el?“

28. Împăratul David a răspuns: „Chemați-mi pe Bat-Șeba.“ Ea a intrat, și s’a înfățișat înaintea împăratului.

29. Și împăratul a jurat, și a zis: „Viu este Domnul, care m’a izbăvit din toate necazurile,

30. că, așa cum am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, zicînd: «Fiul tău Solomon va împărăți după mine, și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu,» – așa voi face azi.“

31. Bat-Șeba s’a plecat cu fața la pămînt, și s’a închinat înaintea împăratului. Și a zis: „Trăiască pe vecie domnul meu, împăratul David“!

32. Împăratul David a zis: „Chemați-mi pe preotul Țadoc, pe proorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Iehoiada.“Ei au intrat și s’au înfățișat înaintea împăratului.

33. Și împăratul le-a zis: „Luați cu voi pe slujitorii stăpînului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catîrul meu, și pogorîți-l la Ghihon.

34. Acolo, preotul Țadoc și proorocul Natan să-l ungă împărat peste Israel. Să sunați din trîmbiță, și să ziceți: «Trăiască împăratul Solomon!»

35. Să vă suiți apoi după el ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie, și să împărățească în locul meu. Căci porunca mea, este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda“.

36. Benaia, fiul lui Iehoiada, a răspuns împăratului: „Amin! Așa să vrea Domnul, Dumnezeul domnului meu, împăratul:

37. Domnul să fie cu Solomon cum a fost cu domnul meu, împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al domnului meu, împăratul David!“

38. Atunci preotul Țadoc s’a pogorît împreună cu proorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Iehoiada, cu Cheretiții și Peletiții; au pus pe Solomon călare pe cătîrul împăratului David, și l-au dus la Ghihon.

39. Preotul Țadoc a luat cornul cu untdelemn din cort, și a uns pe Solomon. Au sunat din trîmbiță, și tot poporul a zis: „Trăiască împăratul Solomon!“

40. Tot poporul s’a suit după el, și poporul cînta din fluier și se desfăta cu mare bucurie; se clătina pămîntul de strigătele lor.

41. Zvonul acesta a ajuns pînă la Adonia și la toți cei poftiți cari erau cu el, tocmai în clipa cînd sfîrșeau de mîncat. Ioab, auzind sunetul trîmbiței, a zis: „Ce este cu vuietul acesta de care răsună cetatea?“

42. Pe cînd vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. Și Adonia a zis: „Apropie-te, că ești un om viteaz, și aduci vești bune.“

43. „Da“, a răspuns Ionatan lui Adonia, „domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon.

44. A trimes cu el pe preotul Țadoc, pe proorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, pe Cheretiți și Peletiți, și l-au pus călare pe catîrul împăratului.

45. Preotul Țadoc și proorocul Natan l-au uns împărat la Ghihon. De acolo s’au suit veselindu-se, și cetatea a fost pusă în mișcare: acesta este vuietul pe care l-ați auzit.

46. Solomon s’a și așezat pe saunul de domnie al împăratului.

47. Și slujitorii împăratului au venit să binecuvinteze pe domnul nostru împăratul David, zicînd: «Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decît numele tău, și el să-și înalțe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul tău de domnie!“ Și împăratul s’a închinat pe patul său.

48. Iată ce a zis și împăratul: „Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie, și mi-a îngăduit să-l văd!“

49. Toți cei poftiți de Adonia s’au umplut de spaimă; s’au sculat și au plecat care încotro.

50. Adonia s’a temut de Solomon; s’a sculat și el, a plecat, și s’a apucat de coarnele altarului.

51. Au venit și au spus lui Solomon: „Iată că Adonia se teme de împăratul Solomon, și s’a apucat de coarnele altarului, zicînd: «Să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorî pe robul său cu sabia!“

52. Solomon a zis: „Dacă va fi om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pămînt; dar dacă se va găsi răutate în el, va muri.“

53. Și împăratul Solomon a trimes niște oameni, cari l-au pogorît de pe altar. El a venit și s’a închinat înaintea împăratului Solomon, și Solomon i-a zis: „Du-te acasă.“