Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Vechiul Testament

Noul Testament

Efeseni 3 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Isus Hristos pentru voi, Neamurilor …

2. (Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi.

3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte.

4. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,

5. care n’a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.

6. Că adică Neamurile sînt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeaș făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,

7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

8. Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos,

9. și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;

10. pentruca domniile și stăpînirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.

12. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere.

13. Vă rog iarăș să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră).

14. … Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,

15. din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pămînt,

16. și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,

17. așa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentruca, avînd rădăcina și temelia pusă în dragoste,

18. să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adîncimea și înălțimea;

19. și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi,

21. a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.