Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Vechiul Testament

Noul Testament

2 Tesaloniceni 2 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Cît privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strîngerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților,

2. să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind dela noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar.

3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,

4. protivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește „Dumnezeu“, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dîndu-se drept Dumnezeu.

5. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, cînd eram încă la voi?

6. Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decît la vremea lui.

7. Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum, să fie luat din drumul ei.

8. Și atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase,

10. și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ceice sînt pe calea pierzării, pentrucă n’au primit dragostea adevărului ca să fie mîntuiți.

11. Din această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:

12. pentruca toți cei ce n’au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiți.

13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v’a ales pentru mîntuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului.

14. Iată la ce v’a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Isus Hristos.

15. Așa dar, fraților, rămîneți tari, și țineți învățăturile, pe cari le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.

16. Și însuș Domnul nostru Isus Hristos, și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat, prin harul Său, o mîngîiere vecinică și o bună nădejde,

17. să vă mîngîie inimile, și să vă întărească în orice lucru și cuvînt bun!